نگرشى تفسیرى بر آیات قرآن در نهج البلاغه

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى كرج
سال دفاع : 1375

چکیده :

(۱۹)
نگرشى تفسیرى بر آیات قرآن در نهج البلاغه

افتخارى, ناصر

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى كرج
استاد راهنما: امامى, ابوالقاسم
۱۳۷۵

در این پایان نامه آیاتى كه در نهج البلاغه مورد استشهاد واقع شده, بررسى گردیده اند. مباحث این پژوهش در سه بخش تدوین شده است: بخش اول در خصوص اصول عقاید و مشتمل بر موضوعات توحید, نبوت, امامت و معاد است. بخش دوم درباره ى خلقت و شامل مباحث آفرینش عالم, آفرینش ملأكه, خلقت شیطان و آفرینش آدم است. بخش سوم تحت عنوان قرآن و احكام آن حاوى دو مبحث فضیلت قرآن و احكام قرآن است .

کلیدواژگان :