آخرين سخنان امام حسين(ع)

آخرين سخنان امام حسين(ع)

بررسی كلماتى به عنوان آخرين سخنان امام حسين عليه السلام مشهور شده است.

كلماتى به عنوان آخرين سخنان امام حسين عليه السلام مشهور شده است، مانند «رضا برضائك وتسليما لأمرك». اين سخنان و مشابه آن، در هيچ متن معتبرى نيامده است، چنان كه عين اين كلمات را حتى در منابع ضعيف نيافتيم. اساس اين سخن، متنى از كتاب ضعيف مقتل منسوب به ابو مخنف[۱]است كه در بخشى از آن آورده است: «حسين عليه السلام سه ساعت [مجروح] افتاده بود و به آسمان، نگاه مى كرد و صدا مى زد: إلهى! صبرا على قضائك، و لا معبود سواك، يا غياث المستغيثين!».

اين سخنان، علاوه بر آن كه در هيچ متن معتبرى نيامده است، اشكالاتى دارد، از جمله اين كه: چگونه امام عليه السلام در آن فرصت محدود عصر عاشورا، سه ساعت بر زمين افتاده بود و دشمن، حركتى انجام نمى داد ؟[۲]


[۱] . مقتل الحسين عليه السلام المنسوب إلى أبى مخنف : ص ۱۳۲.

[۲] . ر. ك: ج ۶ ص ۱۷۱ (فصل دوم / آخرين دعاى امام حسين عليه السلام در روز عاشورا).