تحليلى در باره آسيب هاى خانواده - صفحه 1

تحليلى در باره آسيب هاى خانواده ۱

خانواده ، مانند همه نهادهاى پر ارزش ، در معرض انواع آسيب ها و آفت هايى است كه سلامت ، استوارى و پويايىِ آن را تهديد مى كند. پيشوايان بزرگ اسلام، در كنار تبيين عوامل تحكيم خانواده ، ره نمودهاى بسيار مهم و ارزنده اى را در جهت پيشگيرى از اين آفات ، ارائه كرده اند .
نكته جالب توجّه، اين كه بسيارى از اين ره نمودها، همخوان با پژوهش هاى ميدانىِ مرتبط با عوامل فروپاشى خانواده است . اين پژوهش ها ـ كه گستره وسيعى از كارهاى ميدانى و تحقيقات آمارى و جامعه شناختى را در بر مى گيرند ـ ، در واقع ، زنگ خطر پرآوايى را براى مسئولان فرهنگى جامعه ها به صدا در مى آورند ؛ خطرى كه حتّى بسيارى از خانواده هاى اصيل و مذهبى را نيز به طور جدّى تهديد مى كند . از اين رو، آشنايى با ره نمودهاى اسلام در اين زمينه ، بويژه براى خانواده هاى متديّن ، مذهبى ، مى تواند بسيار كارساز باشد . اين ره نمودها ـ كه در فصل سوم آمده اند ـ به سه دسته تقسيم مى شوند : الف . آسيب هاى كلّى خانواده ، ب . آسيب هايى مرتبط با مرد ، ج . آسيب هاى مرتبط با زن .

1.در تهيّه بخشى از اين تحليل، از همكارى فاضل ارجمند ، آقاى عبد الهادى مسعودى ، بهره بردم كه از ايشان صميمانه سپاس گزارم .

صفحه از 21