تحليلى درباره عوامل تحكيم خانواده - صفحه 1

تحليلى درباره عوامل تحكيم خانواده

يكى از اساسى ترين راه هاى استقرار و استمرار ارزش هاى اخلاقى و دينى در جامعه ، تقويت و تحكيم نهاد خانواده است . براى يافتن راه تقويت اين نهاد ارزشمند ، توجّه به اين نكته ضرورى است كه پيوند خانوادگى ، در دو عنصر روانى و معنوىِ «محبّت» و «قداست» ، ريشه دارد .
از نظر احاديث اسلامى ، دوستى ، خود ، نوعى پيوند خانوادگى است ، چنان كه از امام على عليه السلام روايت شده است :
المَوَدَّةُ نَسَبٌ .۱دوستى ، خويشاوندى است .
ايشان در جايى ديگر مى فرمايد :
المَوَدَّةُ أقرَبُ رَحِمٍ .۲دوستى ، نزديك ترين نسبت خويشاوندى است .
امام على عليه السلام نياز خويشاوندى را به دوستى ، بدين سان بيان مى فرمايد :

1.. غرر الحكم : ح ۸۱ .

2.. غرر الحكم : ح ۶۴۹ .

صفحه از 33