بحثى درباره مكان غدير - صفحه 13

و در معجم البلدان آمده است:
عرّام گفته است : در نزديكى [ آبادى] جحفه به فاصله يك ميل، غدير خم واقع است... . ۱
و اين تفاوتِ در فاصله از يك تا سه ميل، امرى عادى است ؛ زيرا راه ها گوناگون است، بويژه آن كه وادى جحفه، پس از غدير، عريض مى شود و در آبادى جحفه پهن تر مى شود و در نزديكى دريا كاملاً گسترده مى گردد و بسيار مى شود كه شخصى از كناره كوه برود و يك ميل بپيمايد ، و يا از ميانه وادى برود و دو ميل بپيمايد و يا كسى از راه دشت برود و راهش سه ميل گردد.

توصيف تاريخى مكان

تاريخ، تصوير روشن و كاملى از موقعيّت غدير و نشانه هاى آن برايمان نگاه داشته است، اين چنين:

1 . چشمه آب

در لسان العرب در ذيل مادّه «خمم» آمده است:
ابن اثير مى گويد : آن، محلّى ميان مكّه و مدينه است كه چشمه آبى به آن جا مى ريزد. ۲
در معجم ما استعجم و الروض المعطار، چنين آمده است :
به اين گودال، چشمه آبى مى ريزد. ۳
و در معجم البلدان است كه:

1.معجم البلدان : ج ۲ ص ۳۸۹.

2.النهاية : ماده «خمم» ، لسان العرب : ماده «خمم» .

3.معجم ما استعجم : ج ۲ ص ۳۶۸، الروض المعطار : ص ۱۵۶ .

صفحه از 25