بحثى درباره مكان غدير - صفحه 14

خم، محلّى است كه چشمه آبى به آن مى ريزد. ۱
اين چشمه آب، در شمال غربى غدير خم واقع است. اين نكته از ذكر نشانه هاى ديگر، آشكار مى شود.

2 . غدير(بِركه)

جايى است كه چشمه آبى كه گفته شد، به آن مى ريزد، همان گونه كه از متن هاى نقل شده پيشين پيداست.

3 . درخت

در حديث طبرانى آمده است:
پيامبر خدا در غدير خم، زير درختانى سخنرانى كرد. ۲
و در حديث حاكم نيشابورى است:
چون پيامبر خدا از حَجّة الوداع بازگشت و در غدير خم فرود آمد، فرمان داد كه زير درختان بزرگ را بروبند. ۳
در حديث احمد بن حنبل آمده است:
و براى پيامبر خدا، سايبانى با پارچه براى جلوگيرى از حرارت خورشيد، بر روى درخت سمره، افكنده شد. ۴
و در حديث ديگر او، چنين آمده است:
و زير دو درخت را براى پيامبر خدا روفتند و نماز ظهر را خواند. ۵

1.معجم البلدان : ج ۲ ص ۳۸۹ .

2.الصواعق المحرقة : ص ۴۳ .

3.المستدرك على الصحيحين : ج ۳ ص ۱۱۸ ح ۴۵۷۶ .

4.مسند ابن حنبل : ج ۷ ص ۸۶ ح ۱۹۳۴۴ .

5.مسند ابن حنبل : ج ۶ ص ۴۰۱ ح ۱۸۵۰۶ .

صفحه از 25