بحثى درباره مكان غدير - صفحه 24

كرد و برايش بيعت گرفت. درود خداوند بر آن دو و خاندان پاكشان باد! ۱

وضعيّت كنونى مكان

عاتق بن غيث بلادى، مورّخ معاصر حجازى، در كتابش معجم معالم الحجاز، «غدير خُم» را چنين توصيف كرده است:
امروزه، غدير خم، به نام «غُرَبه» شناخته مى شود و آن، بركه اى است كه درختان خرماى اندكى بر آن روييده و از آنِ گروهى از بلاديّه از طايفه حرب است. و آن، در ديار آنان و در هشت كيلومترى شرق جحفه واقع است و وادى هر دو ، يكى و همان وادى خرّار است. ۲
چشمه جحفه از نزديك غدير مى جوشد و هنوز گودال آن، آشكار است و در غرب و شمال غربىِ غدير، آثار شهرى به جا مانده است كه ديوارهاى سنگى آن، هنوز هم پيداست. ويرانه هاى اين آثار، نشان مى دهد كه برخى از آنها كاخ يا قلعه بوده اند و شايد هم محلّه اى از محلّه هاى شهر جحفه (بوده است) ؛ چرا كه به هم شبيه اند. ۳
و من، ۴ با محل و موقعيّت غدير، از طريق دو سفرم آشنا شدم : سفر نخست، روز سه شنبه، 7 / 5 / 1402 قمرى، مطابق با 2 / 3 / 1982 ميلادى و سفر دوم، روز چهارشنبه، 18 / 6 / 1409 قمرى، مطابق با 25 / 1 / 1989 ميلادى .

راه هاى غدير خم

دو راه، ما را به غدير خم مى رساند : يكى از جحفه و ديگرى از رابُغ.

1.منهاج الناسكين : ص ۱۲۱ .

2.بنا به آنچه برخى مورّخان جغرافيادانِ پيشين گفته اند ، غدير، آغاز دره جُحفه و منتهاى دره خرّار است.

3.معجم معالم الحجاز : ج ۳ ص ۱۵۹.

4.دكتر عبد الهادى فضلى.

صفحه از 25