بحثى درباره مكان غدير - صفحه 25

1 . راه جحفه

در نزديكى فرودگاه رابُغ، راهى آسفالت شده جدا مى گردد كه پس از نُه كيلومتر، به ابتداى روستاى قديم جحفه مى رسد، جايى كه حكومت سعودى، مسجدى را كه در سفر نخستْ ديده بودم، خراب كرده و مسجد بزرگى را به جاى آن ساخته و در كنار آن، حمام، سرويس هاى بهداشتى و توقّفگاه ماشين، ايجاد كرده است.
سپس جاده به سمت شمال مى پيچد و از ميان سنگلاخ و شن، پس از پنج كيلومتر به سوى قصر «علياء»، به انتهاى روستاى جحفه مى رسد و سپس به راست مى رود و دو كيلومتر از ميان تپّه هاى سنگى و تلّ شن و اندكى سنگلاخ مى گذرد. سپس از سنگلاخ، پايين مى آيى. در سمت راست راه، وادى غدير است.

2 . راه رابُغ

اين راه، از راه اصلى مكّه و مدينه جدا مى شود. پيش از ورود به شهر رابُغ و از سمت راست كسى كه از مكّه مى آيد، از زير تابلوى راهنما، به راست مى پيچى و از كنار خانه هايى مى گذرى كه برخى ، از حلبى و برخى گِلى و متعلّق به باديه نشينان منطقه اند.
سپس به راه قديمى شوسه مى رسى كه به سمت چپ مى پيچد و آن، همان راه اصلى قديمى است كه بقاياى آن، در پشت فرودگاه رابُغ، باقى است. پس از طى ده كيلومتر و در سمت راست، راهى از آن جدا مى شود كه به غدير مى رسد و فاصله رابُغ تا غدير در حدود 26 كيلومتر است.
و از آنچه گفتيم، چنين نتيجه مى شود:
غدير خم، در حدود هشت كيلومترى شرق ميقاتِ جحفه و 26 كيلومترى جنوب شرقى رابُغ ، واقع است.

M2730_T1_File_2136567

M2730_T1_File_2136568

صفحه از 25