خانواده - صفحه 1

درآمد

خانواده ، نهادى است كه بر پايه ازدواج مرد و زن ، شكل مى گيرد و با توليد مثل ، توسعه مى يابد . اين نهاد ، اساس سازندگى شخصيت انسان و مهم ترين عامل تكامل جامعه بشر است . از اين رو ، اسلام ـ كه برنامه تكامل انسان است ـ ، براى تأسيس و تحكيم اين نهاد سرنوشت ساز و پيشگيرى از فروپاشى آن ، ره نمودهاى بسيار مهمّى ارائه كرده است . تأمّل در اين ره نمودها و مقايسه آنها با آنچه در ساير مكاتب در باره خانواده ديده مى شود ، به روشنى نشان مى دهد كه اين مكتب ، ريشه در وحى الهى دارد و منطبق با فطرت انسانى است و براى صيانت خانواده و پيشگيرى از فروپاشى آن ، راهى جز عمل به ره نمودهاى اين آيين الهى نيست .
پيش از ارائه متن ره نمودهاى قرآن و احاديث اسلامى ، اين نكات ، قابل توجّه است :

قداست خانواده

نهاد خانواده ، از منظر اسلام ، داراى جايگاه و قداست ويژه اى است كه قابل مقايسه با هيچ نهاد ديگرى نيست . در حديثى از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آمده است كه مى فرمايد :
ما بُنِىَ بِناءٌ فِى الإسلامِ أحَبَّ إلَى اللّهِ تَعالى مِن التَّزويجِ .۱
در اسلام ، بنيادى نهاده نشده است كه در نزد خدا ، از ازدواج ، محبوب تر باشد .

1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۳۸۳ ح ۴۳۴۳ .

صفحه از 13