پرتو قرآن و حدیث در حدیقه ى سنائی

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى
مرکز آموزشی : دانشگاه فردوسى مشهد
سال دفاع : 1375

چکیده :

(۲۸)
پرتو قرآن و حدیث در حدیقه ى سنائی

عابدیان، على رضا

كارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى
دانشگاه فردوسى مشهد
استاد راهنما: جاویدى
۱۳۷۵

این پایان نامه در سه فصل تدوین شده است: فصل اول، قرآن سرچشمه ى علوم ادبى در زبان عربى، تفصل دوم، استشهاد به آیات و احادیث در ادبیات عرب و ادبیات فارسى. فصل سوم، تاءثیر قرآن و حدیث در شعر سنائی، در این فصل تاءثیر قرآن و حدیث در شعر سنأى در دو قسمت بررسى شده است یكى براساس صنایع لفظى مثل ارسال مثل، اشاره، اقتباس، ترجمه، تضمین و تلمیح و دیر براساس اهداف سنأى مانند تمسك و استشهاد، حكمت و پند، هشدار و انذار...

کلیدواژگان :