آثار حديثی امام خمينی - صفحه 232

آثار حديثى امام خمينى ۱

ناصرالدين انصارى قمى

امام خمينى(ره), نادر مردى بود كه از پسِ قرون و اعصار متمادى پا به عرصه وجود نهاد تا اسلام را در متن جامعه, عينيت بخشد و حكومتى بر پايه فقاهت, بنيان نهد و آواى توحيد را در بلنداى عالم مادّى, طنين افكن سازد. او خورشيدى فروزان بود كه پس از سالها رخوت و سستى و بى خبرى امّت اسلامى, طلوع كرد و نور وجودش را بر آنان تابانيد و با نفس مسيحايى خويش, بر ايشان دميد و آنان را به حركت واداشت و توانست در عصر بى خدايى و دينْ فراموشيِ جهان مادّى, حكومتى دينى برمبناى قسط و عدل و فقاهت شيعى بنياد گذارد.
وى, فقيهى جامعِ معقول و منقول, عالمى عابد و متعبّد, و مردى خودْ ساخته بود كه توفيق يافت علاوه بر تربيت نفوس مستعد و پرورش صدها عالم فرهيخته ـ كه در نيم قرن اخير چراغِ فروزانِ هدايت جوامع اسلامى بوده اند ـ دهها كتاب در تبيين علوم مختلف اسلامى نظير فقه, اصول, تفسير, حديث, عرفان, اخلاق, شعر و ادب, كلام و عقايد, از خويش به يادگار بگذارد; كتابهايى كه تا عصرها و نسلهاى آينده, سرمنشأ صلاح و

1.محقق حوزه علميه قم.

صفحه از 246