پژوهشی در باره برخی زنان که همسر امام حسین علیه السلام شمرده شده اند - صفحه 1

پژوهشى در باره برخى زنان كه همسر امام حسين عليه السلام شمرده شده اند

در برخى منابع تاريخى، از زنانى به عنوان همسر امام حسين عليه السلام ياد شده كه نمى توان سندى معتبر بر آن، اقامه كرد. اين افراد ، عبارت اند از:

1 . عاتكه دختر زيد بن عمرو بن نُفَيل

در الأغانى و معجم البلدان، از عاتكه به عنوان همسر امام حسين عليه السلام ياد شده و شعرى نيز از زبان او در رثاى امام عليه السلام ، نقل شده است . ۱
بجز اين دو منبع، هيچ سند تاريخى ديگرى بر تأييد اين نسبت ، يافت نشد؛ بلكه ديگر منابع ، عاتكه را به ترتيب ، همسر عبد اللّه بن ابى بكر، عمر بن خطّاب و زبير بن عوام، معرّفى كرده اند ۲ و شوهر ديگرى نيز برايش معرّفى نكرده اند . برخى مصادر هم پس از اينها ، امام حسن عليه السلام را به عنوان آخرين شوهرش برشمرده اند . ۳

1.الأغانى : ج ۱۸ ص ۶۸ ، معجم البلدان : ج ۴ ص ۴۴۵ ، . نيز ، ر . ك : همين دانشنامه : ج۱ ص ۲۸۳ (رَباب) و ص ۲۹۳ ح ۱۷۳ .

2.تاريخ الطبرى : ج ۴ ص ۱۹۹ ، الطبقات الكبرى : ج ۳ ص ۱۱۲ ، أنساب الأشراف : ج ۳ ص ۵۵ ، المحبّر : ص ۴۳۷ ، البداية والنهاية : ج ۸ ص ۲۳ .

3.الاستيعاب : ج ۴ ص ۴۳۴ ، الوافى بالوفيات : ج ۱۶ ص ۳۱۹ .

صفحه از 3