رعايت آداب شادى‏ - صفحه 1

اصل پنجم : رعايت آداب شادى‏

پنجمين اصل از اصول «بهترين الگوى شادى» ، رعايت آداب شادى است . بى توجّهى به اين اصلِ مهم ، همه تلاش‏هايى را كه در مبارزه با آفت‏هاى شادى ، درمان غم‏هاى ناروا ، و تحقّق عوامل شادى‏آفرين ، صورت گرفته است ، با ناكامى روبه‏رو خواهد ساخت . اين آداب ، عبارت اند از :

5 - 1 . حق‏مدارى‏

اين ادب ، جامعِ همه ويژگى‏هاى «بهترين الگوى شادى» و سرچشمه همه آدابى است كه در پى خواهند آمد ؛۱ زيرا رعايت اين ادب ، سبب مى‏شود كه همه ابعاد وجودى انسان ، به صورت متوازن ، بدون افراط و تفريط و بدون پيامدهاى منفى ، از شادى و نشاط برخوردار باشد .
براى نمونه ، يكى از عوامل اجتماعى شادى ، «مزاح» و «شوخ‏طبعى» است . در روايتى از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله آمده كه مى‏فرمايد : «من شوخى مى‏كنم ؛ ولى جز حق نمى‏گويم» .۲ اشاره به اين كه رعايت ادب حق‏مدارى در مزاح ، سبب مى‏شود كه انسان ، ضمن اجتناب از شوخى‏هايى كه داراى پيامدهاى منفى اند ، بخشى از شادى‏هاى مورد نياز زندگى خود را تأمين نمايد .

1.ر.ك: ص ۴۰۳ (حق مدارى) و ص ۴۳۵ (شادى ناحق) .

2.ر . ك : ص ۴۰۳ ح ۵۹۷ .

صفحه از 6