سن واداشتن کودک به نماز

سن واداشتن کودک به نماز

نکته ای در مورد تمرین دادن کودک به نماز.

بى ترديد، كودك، پيش از بلوغ، تكليفى ندارد. از اين رو، فرمان دادن وى به نماز تنها براى تمرين و آموزش اوست. اختلافى نيز كه درباره سنِّ واداشتن كودكان به نماز در روايات به چشم مى خورد، ناظر به تفاوت كودكان در رسيدن به سنّ رشد عقلى است، چنان كه در روايتى آمده است كه : «كودكان، هر گاه نماز را درك كنند، بِدان وا داشته مى شوند» . بر اين پايه، كودكانى كه در سال هاى پايين تر و زودتر از ديگر كودكان به قابليت و رشد عقلى لازم مى رسند، زودتر هم به نماز، وا داشته مى شوند.