بحثى درباره نقش خودشناسى در خداشناسى - صفحه 2

فراوانى در وجود انسان براى آشنايى با آفريدگار جهان هست كه انسان نمى تواند حقيقتا خودشناس ، امّا خداناشناس باشد .

اقسام احاديث دعوت به خودشناسى

احاديث اسلامى ، با الهام گرفتن از قرآن ، فراوان بر خودشناسى تأكيد دارند . اين احاديث را مى توان به چهار دسته تقسيم كرد :

1 . ارزش خودشناسى

دسته اوّل ، احاديثى هستند كه خودشناسى را با ارزش ترينِ شناخت ها معرّفى مى كنند ، مانند آنچه از امام على عليه السلام روايت شده است كه :
أَفضَلُ المَعرِفَةِ مَعرِفَةُ الإِنسانِ نَفسَهُ . 1
برترين شناخت ، خودشناسى است . المَعرِفَةُ بِالنَّفسِ أَنفَعُ المَعرِفَتَينِ . 2
سودمندترينِ دو شناخت ، خودشناسى است . أَفضَلُ الحِكمَةِ مَعرِفَةُ الإِنسانِ نَفسَهُ . 3
برترين حكمت ، خودشناسى است . غايَةُ المَعرِفَةِ أَن يَعرِفَ المَرءُ نَفسَهُ . 4
نهايت شناخت ، خودشناسى است . مَعرِفَةُ النَّفسِ أنفَعُ المَعارِفِ . 5

1.ر . ك : غرر الحكم : ج ۲ ص ۳۸۶ ح ۲۹۳۵ .

2.ر . ك : غرر الحكم : ج ۲ ص ۲۵ ح ۱۶۷۵ .

3.ر . ك : غرر الحكم : ج ۲ ص ۴۱۹ ح ۳۱۰۵ .

4.ر . ك : غرر الحكم : ج ۴ ص ۳۷۲ ح ۶۳۶۵ .

5.ر . ك : غرر الحكم : ج ۶ ص ۱۴۸ ح ۹۸۶۵ .

صفحه از 12