مدّت بارداری مادر امام حسین(ع) به او و فاصله میان تولّد برادرش و بارداری به او

مدّت بارداری مادر امام حسین(ع) به او و فاصله میان تولّد برادرش و بارداری به او

اختلاف روایات در این زمینه بیان شده است.

بر اساس روایتی معتبر، فاطمه علیهاالسلام ده روز پس از تولّد امام حسن علیه السلام (اوّلین فرزند خود)، امام حسین علیه السلام را حامله شد و بر اساس نقل های بسیار ، مدّت حمل ایشان شش ماه بود؛ لیکن برخی منابع دیگر، زمان حمل امام حسین علیه السلام را پنجاه شب پس از تولّد برادرش و برخی دیگر ، یک ماه و بیست و دو شب پس از آن، ذکر کرده اند. در این منابع ، همچنین فاصله میان تولّد دو برادر ، هفت ماه و ده شب، ده ماه و بیست و دو شب، یک سال ، و یک سال و ده ماه ، گزارش شده است.