گزاره‏ هاى اعتقادى و گزاره ‏هاى تاريخى مهدويّت‏ - صفحه 1

12

گزاره‏هاى اعتقادى و گزاره‏هاى تاريخى مهدويّت‏

موضوع مهدويّت از آموزه‏هاى مهم اسلامى است. مذاهب مختلف اسلامى به اقتضاى روايات متعدّد از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و امامان اهل بيت عليهم السلام ، اين اعتقاد را پذيرفته و آن را از نوع ايمان به غيب برشمرده‏اند كه تنها از طريق نقل مى‏توان بدان دست يافت.
ولى مباحث زيرمجموعه مهدويّت، بر حسب دسته‏بندى موضوعى داراى زواياى مختلفى است كه هر يك نوع نگاه به مسئله و روش اثبات و احراز آن را در زاويه‏اى متفاوت از منظر ديگر قرار مى‏دهد.
از نگاه پيروان اهل بيت عليهم السلام موضوع مهدويّت، به جهت آن كه جزئى از مباحث امامت است، موضوعى اعتقادى محسوب مى‏شود و چون حيثيتى تاريخى و زمان‏مند نيز دارد، موضوعى تاريخى و تاريخ‏مند به شمار مى‏رود. بدين جهت پژوهش در موضوع و مباحث مهدوى، همانند ديگر مباحث در حوزه امامت و نبوّت، حيثيّتى دوگانه دارد: اعتقادى و تاريخى. هر يك از اين دو گروه نيز دربردارنده مباحثى اصلى و مباحثى فرعى هستند. مباحث اصلى اعتقادى، شامل زيربنايى‏ترين موضوعات اعتقادى هستند و با مباحث ديگر تفاوت ماهوى دارند. از

صفحه از 9