سلام بامدادى پيامبر(ص) بر اهل بيت(ع)

سلام بامدادى پيامبر(ص) بر اهل بيت(ع)

پس از نزول آيه تطهير، پيامبر اسلام(ص) براى هر چه روشن تر شدن مقصود از «اهل البيت» در آيه تطهير و «اهلك» در آيه «وَامُرْ اَهْلَك بِالصَّلاةِ» همه روز هنگام نماز صبح در خانه على و فاطمه عليهماالسلام مى آمد و با سلام و قرائت آيه تطهير آنها را به نماز دعوت مى كرد

اين رويداد را محدّثان بزرگ جهان اسلام به طرق مختلف از اهل بيت[۱]وبزرگان صحابه مانند ابوسعيد خدرى[۲]، انس بن مالك[۳]، عبداللّه بن عبّاس[۴]، ابوالحمراء و ديگران روايت كرده اند. بر اين اساس، اصل وقوع اين رخداد از امور مسلّم شمرده مى شود، امّا روايات مربوط به شمار اين روايات به سه گروه تقسيم مى شود:

گروه اوّل : احاديثى كه دلالت دارند پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله همه روزه وقتى مى خواست براى نماز صبح به مسجد برود درِ خانه على و فاطمه عليهماالسلام مى آمد و با سلام و خواندن آيه تطهير آنها را براى نماز دعوت مى كرد كه متن اين روايات در فصل چهارم ملاحظه شد.

گروه دوم : احاديثى كه براساس آنها راوى چند بار عمل پيشگفته را خود ديده است[۵].

گروه سوم : احاديثى كه به ظاهر دلالت دارند عمل مذكور همه روزه نبوده و در تعداد ايام با يكديگر و نيز با روايات گروه اول اختلاف دارند[۶].

گروه اوّل و دوم با يكديگر ناهمسويى ندارند و به قرينه آنها معلوم مى شود كه در گروه سوم ـ اگر همه آنها از نظر صدور بى اشكال باشند و تصحيفى در آنها راه نيافته باشد ـ راويان مشاهدات خود را نقل كرده اند و اعتبار نيز آن را تقويت مى كند.

بنابر اين حاصل جمع بندى روايات اين فصل چنين است كه پس از نزول آيه تطهير، پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله براى هر چه روشنتر شدن مقصود از «اهل البيت» در آيه تطهير و «اهلك» در آيه  «وَامُرْ اَهْلَك بِالصَّلاةِ»  همه روز هنگام نماز صبح در خانه على و فاطمه عليهماالسلام مى آمد و با سلام و قرائت آيه تطهير آنها را به نماز دعوت مى كرد و همه رواياتى كه در بيان اين رويداد عدد خاصّى را ذكر كرده اند ناظر به مشاهدات راوى است و انحصارى از آنها به دست نمى آيد، ليكن از برخى روايات[۷]چنين پيداست كه اقدام پيامبر صلى الله عليه و آله پس از نزول آيه  «وامُرْ اَهْلَك بِالصَّلاةِ»  بوده است.

ابو سعيد خدرى: چون آيه  «وامُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلاة»  نازل شد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در مدّت هشت ماه هر بامداد به درِ خانه على مى آمد و مى فرمود: رحمت خدا بر شما باد، هنگام نماز است  «اِنَّما يُريدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ البيتِ ويُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً »  .[۸]

علامه طباطبايى قدس سره پس از روايت ابوسعيد مى گويد:

ظاهر روايت چنين است كه اين آيه مدنى است و تا آن جا كه من به خاطر دارم كسى متعرّض اين نكته نشده است و شايد مقصود، بيان اين نكته باشد كه پيامبر صلى الله عليه و آله براى عمل به آيه در مدينه به درِ خانه على مى رفته است، اگر چه آيه در مكّه نازل شده باشد كه اين نيز از لفظ دور است[۹].


[۱] نگاه كنيد به : ص ۸۴ / ۷۳ ـ ۷۵، أمالي الصدوق : ۴۲۹ / ۱ ، عيون أخبار الرض ا عليه السلام : ۱ / ۲۴۰ / ۱ ، ينابيع المودّة : ۲ / ۵۹ / ۴۵ ، مقتل الحسين للخوارزميّ : ۱ / ۶۷ ، تفسير فرات الكوفيّ : ۳۳۹ .

[۲] نگاه كنيد به الدرّ المنثور : ۶ / ۶۰۶ ، المعجم الكبير : ۳ / ۵۶ / ۲۶۷۱ ـ ۲۶۷۴ ،المناقب للخوارزميّ : ۶۰/۲۸۰ ، شواهد التنزيل: ۲ / ۴۶ / ۶۶۵ ـ ۶۶۸ ، مجمع البيان : ۷ / ۵۹ .

[۳] نگاه كنيد به : ص ۵۰ / ۲۵ .

[۴] نگاه كنيد به : الدرّ المنثور : ۶ / ۶۰۶ ، إحقاق الحقّ : ۹ / ۵۶ .

[۵] نگاه كنيد به : الدرّ المنثور : ۶۶ / ۷۶ ، تفسير الطبريّ : ۱۲ / الجزء ۲۲ / ۶ ، التاريخ الكبير : ۸ / كتاب الكنى ۲۵ / ۲۰۵ ، أمالي الطوسيّ : ۲۵۱ / ۴۴۷ ، شواهد التنزيل : ۲ / ۸۱ / ۷۰۰ .

[۶] در بعضى روايات چهل روز آمده ، و نگاه كنيد به : الدرّ المنثور : ۶ / ۶۰۶ ، المناقب للخوارزميّ : ۶۰ / ۲۸ ، أمالي الصدوق : ۴۲۹ / ۱ و در بعضى ديگر يكماه ذكر شده است ، ونگاه كنيد به : اُسد الغابة : ۵ / ۳۸۱ / ۵۳۹۰ ، مسند أبي داود الطيالسيّ : ۲۷۴ در پاره از آنها شش ماه آمده است ، و نگاه كنيد به : تفسير الطبريّ : ۱۲ / الجزء ۲۲ / ۶ ، الدرّ المنثور : ۶ / ۶۰۶ و ۷۰۶ ، ينابيع المودّة : ۲ / ۱۱۹ ، ذخائر العقبى : ۲۴ ، العمدة : ۴۵ / ۳۲ و در برخى هفت ماه ، و نگاه كنيد به : البداية والنهاية : ۵ / ۳۲۱ ، تفسير الطبريّ : ۱۲ / الجزء ۲۲ / ۶ و در بعضى ديگر هشت ماه ، و نگاه كنيد به : الدرّ المنثور : ۶ / ۶۰۶، كفايه الطالب : ۳۷۷ و در پاره اى نه ماه ، و نگاه كنيد به : المناقب للخوارزميّ : ۶۰ / ۲۹، مشكل الآثار : ۱ / ۳۳۷، العمدة : ۴۱ / ۲۷ ، ذخائر العقبى : ۲۵ ، كفاية الطالب : ۳۷۶ ، عددهاى ديگرى نيز ذكر شده است .

[۷] نگاه كنيد به : ص ۸۶ / ۷۶ ، شواهد التنزيل : ۲ / ۴۷ / ۶۶۷ و ۶۶۸ ، أمالي الصدوق : ۴۲۹ / ۱ ، تأويل الآيات الظاهرة : ۳۱۶ .

[۸] الدرّ المنثور : ۵ / ۶۱۳ أخرجه ابن مردويه و ابن عساكر وابن النجّار .

[۹] الميزان في تفسير القرآن : ۱۴ / ۲۴۲ .