تاریخچه بنای حرم امام حسین علیه السلام - صفحه 1

تاريخچه بناى حرم امام حسين عليه السلام ۱

مزار امام عليه السلام در قرن اوّل هجرى

پس از شهادت امام حسين عليه السلام و آن گاه كه دشمنان، ميدان جنگ را با بدن هاى برهنه شهيدان ، ترك كردند، طايفه بنى اسد ـ كه از دوستداران اهل بيت عليهم السلام بودند و مسكن آنان ، غاضريّه بود ـ ، در ميدان ، حاضر شدند و شهداى كربلا را دفن كردند. ۲ اهمّيتى كه آنان براى امام حسين،فرزندش على اكبر و برادرش عبّاس عليهم السلام ، قائل بودند سبب شد براى هر يك از آن بزرگواران مزارى ايجاد گردد . مزارى هم براى ساير شهيدان برپا شد كه بعدها به حرم امام حسين عليه السلام ملحق گرديد.
جابر بن عبد اللّه بن حِزام انصارى ، روز اربعين شهادت امام حسين عليه السلام ، وارد كربلا شد و بر سرِ مزار امام عليه السلام رفت. ۳ اين ، نشان از آن دارد كه قبر ، كاملاً مشخّص و معيّن بوده است.
چهار سال بعد از حادثه كربلا ، در سال 65 هجرى ، توّابين ، به فرماندهى سليمان

1.سامان دهى نهايى اين مقاله توسط فاضل ارجمند ، جناب آقاى رسول جعفريان ، انجام گرفته است.

2.ر. ك: ج ۷ ص ۴۲۵ (بخش نهم / فصل سوم / به خاك سپارندگان امام عليه السلام و يارانش).

3.. ر . ك: ص ۹۷ (بخش سيزدهم / فصل دوازدهم / زيارت جابر بن عبد اللّه انصارى) و ج ۸ ص ۳۸۵ (بخش نهم / فصل هشتم / نخستين زائر قبر امام حسين عليه السلام از مردم) .

صفحه از 20