ارزش تعقل و تفکر از دیدگاه کتاب و سنت

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى تهران، شمال
سال دفاع : 1374

چکیده :

(۱۷)
ارزش تعقل و تفکر از دیدگاه کتاب و سنت

کرمانى، هاجر

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، شمال
استاد راهنما: حجتى، سیدمحمدباقر
۱۳۷۴

این پایان‏ نامه در چهار بخش با عناوین ذیل تدوین‏ شده‏ است:
معناى لغوى و اصطلاحى تعقل و تفکر، لوازم ‏تعقل و موانع آن، آثار تعقل و تفکر و عواقب سوء نپرداختن به آن‌ها. در این پایان‏نامه ۴۵۳ آیه حاوى‏ کلمات عقل و فکر و مشتقات آن‌ها و احادیث معصومین (ع) بررسى شده‏ اند.

کلیدواژگان :