سیمای اولو الالباب در قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى کرج
سال دفاع : 1379

چکیده :

(21)
سیمای اولو الالباب در قرآن و حدیث

الیاسى‏فر، نسرین

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى کرج
استاد راهنما: کلانترى، الیاس
1379

این پژوهش شامل شش با این عنوان‏هاست: فصل اول، نظریات علماى اسلامى درباره‏ىِ معانى اولوا الالباب؛ فصل دوم، ویژگى‏هاى اولوا الالباب در سوره‏هاىِ آل عمران، رعد و زمر، و احادیث؛ فصل سوم، امر خداوند به اولوا الالباب در زمینه رعایت تقوا؛ فصل چهارم، اولوا الالباب و تذکر؛ فصل پنجم، اولوا الالباب و عبرت‏پذیرى؛ فصل ششم، دعاهاى اولوا الالباب (جایگاه اولوا الالباب در دعاها.)

کلیدواژگان :