استغفار و آثار آن در آیات و روایات

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشکده اصول دین قم
سال دفاع : 1379

چکیده :

(۲۲)
استغفار و آثار آن در آیات و روایات

نجفی کافی، جواد

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشکده یِ اصول دین قم
استاد راهنما: معرفت، محمدهادی
۱۳۷۹

این تحقیق در سه فصل نگارش شده است: در فصل اول، کلیاتی از بحث، مانند تعریف موضوع، تعریف کلیدواژه ها، و پیشینه یِ تحقیق آمده است و در فصل دوم، با عنوان استغفار در آیات و روایات از شرایط و آداب استغفار و مراتب استغفار، و در فصل سوم، آثار و موانع استغفار از نظر آیات و روایات بحث شده است.

کلیدواژگان :