پژوهشى درباره راه هاى رسيدن به بالاترين مراتب خداشناسى - صفحه 1

پژوهشى درباره راه هاى رسيدن به بالاترين مراتب خداشناسى

آنچه تحت عنوان «راه هاى رسيدن به بالاترين مراتب خداشناسى» گذشت ، در بر دارنده مهم ترين و ارجمندترين و مطمئن ترين دستوركارها براى سير و سلوك به سوى اللّه است كه در متون اسلامى ، به آنها اشاره شده است و گذر از منازل سلوك و رسيدن به قله يقين و معرفت شهودى ، بدون عمل به اين رهنمودها ، امكان پذير نيست . در واقع ، حركت انسان به سوى كمال مطلق ، بدين سان آغاز مى گردد :

يك . ياد خدا

نخستين گام در اين سير و سلوك ، ياد خداست . امام على عليه السلام درباره نقش ياد خدا در سازندگى انسان مى فرمايد :
أصلُ صَلاحِ القَلبِ اشتِغالُهُ بِذِكرِ اللّهِ .۱اساس سامان يافتن دل ، اشتغال آن به ياد خداست .

1.غرر الحكم : ح ۳۰۸۳ .

صفحه از 10