سخنى در باره مكان بهشت - صفحه 1

سخنى در باره مكان بهشت

پيش از هر گونه توضيح در باره مكان بهشت ، دو نكته قابل توجّه است :
اوّل ، اين كه : بهشت مانند دوزخ ـ بر اساس آنچه گذشت ـ ، آفريده شده است . ۱
دوم ، اين كه : وسعت بهشت ، به اندازه وسعت همه آسمان ها و زمين است . ۲
اكنون اين مسئله قابل طرح است كه چنين چيزى كه گستره و بزرگى آن با گستره آسمان ها و زمين برابرى مى كند و هم اكنون وجود دارد ، كجاست؟ و چنين موجود بزرگى ، اگر مادّى است ، چرا با ابزار علمى ، قابل رؤيت نيست؟

مكان بهشت برزخى

در پاسخ اين سؤال مى توان گفت كه آنچه از ظاهر قرآن و احاديث در اين باره استنباط مى شود ، اين است كه بهشت برزخى ، در باطن همين جهان مادّه است. طبق احاديث ، ارواح نيكوكاران پس از مرگ ، در قالب مثالى در باغى از باغ هاى بهشت، متنعّم اند و ارواح تبهكاران در گودالى از گودال هاى دوزخ ،

1.ر . ك : ص ۵۷ (پژوهشى درباره وجود داشتن كنونىِ بهشت و دوزخ) .

2.ر . ك : ص ۱۰۵ (فصل چهارم : ويژگى هاى بهشت / گستردگى بهشت) .

صفحه از 8