واژه شناسى «حَوقَله» - صفحه 1

درآمد

واژه شناسى «حَوقَله»

واژه «حَوقَلَة» ، به معناى گفتن يا نوشتنِ «لا حولَ و لا قُوّةَ إلّا بِاللّه » است و گاه به معناى خود اين ذكر شريف (با ساخت اسم مصدرى) به كار مى رود كه در اصطلاح علوم عربى ، به اين ساختار و نظاير آن (مانند : «بَسمَله» و «حَمدَله» ) ، مصدر جعلى يا منحوت مى گويند .
گفتنى است كه بيشتر لغت شناسان ، مصدر جعلى «لا حَولَ و لا قوّةَ إلّا باللّه » را تنها «حوقله» مى دانند ؛ ولى شمارى از آنها «حولقه» را نيز مصدر جعلى اين ذكر دانسته اند . ۱

حوقله ، در قرآن و حديث

در قرآن كريم ، ذكر «حوقله» نيامده و آنچه آمده ، «مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَا بِاللَّهِ»۲ است ؛ ليكن در احاديث اسلامى ، غالبا كلمه «لا حول» به جمله «لا قوّة إلّا باللّه »

1.ر . ك : ترتيب اصلاح المنطق : ص ۷۸ ، الصحاح : ج ۴ ص ۱۴۶۴ و ج ۵ ص ۱۸۵۴ ، النهاية : ج ۱ ص ۴۴۶ ، لسان العرب : ج ۱ ص ۶۷ .

2.كهف : آيه ۳۹ .

صفحه از 5