وکل در قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد مرکزی
سال دفاع : 1380

چکیده :

(35)
توکل در قرآن و حدیث

حسین اصفهانی، نسرین

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد مرکزی
استاد راهنما: غائی، احمدرضا
1380

پایان نامه یِ حاضر شامل سه فصل با این مباحث است: فصل اول، شناخت لغوی و کاربردی توکل: بررسی ریشه و مشتقات توکل در لغت، توکل در اصطلاح مشایخ و عرفا و سالکان، بررسی توکل و مشتقات آن در فرهنگ قرآنی، توکل در احادیث و روایات؛ فصل دوم، حقیقت توکل: در تعریف و فضیلت توکل، حقیقت توکل، فلسفه یِ توکل در قرآن، ارتباط توحید و توکل، اسباب و علل و رابطه یِ آن با توکل در قرآن و حدیث، توکل و جهد و کوشش در قرآن و حدیث، معنای وکیل بودن خداوند، حدّ توکل و درجات آن در احادیث؛ فصل سوم، فوائد و آثار توکل: فوائد و آثار توکل در طریق بندگی خدا در احادیث، فوائد و آثار توکل در جهت کسب کمالات ایمانی و انسانی.

کلیدواژگان :