توضیحی درباره تغذیه امام حسین(ع) در دوران شیرخوارگی

توضیحی درباره تغذیه امام حسین(ع) در دوران شیرخوارگی

احادیث این باب ، به چهار دسته تقسیم می شوند : ...

احادیث این باب ، به چهار دسته تقسیم می شوند :
۱ . احادیثی که بر تغذیه امام حسین علیه السلام از انگشت ابهام پیامبر صلی الله علیه و آله دلالت دارند .
۲ . احادیثی که دلالت دارند پیامبر صلی الله علیه و آله ، امام حسین علیه السلام را از زبان خود ، تغذیه کرده است .
۳ . حدیثی که می گوید استفاده امام حسین علیه السلام از انگشت پیامبر صلی الله علیه و آله ، به دلیل خشک شدن شیر مادرش فاطمه علیهاالسلام بوده است .
۴ . حدیثی که می گوید امام حسن و امام حسین علیهماالسلام ، در شرایطی که مردم با کمبود آب مواجه بودند ، از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله سیراب شدند .
با تأمّل در مضمون این احادیث، معلوم می شود که مدلول آنها ، قابل جمع است ، بدین سان که اقدام پیامبر صلی الله علیه و آله به دلیل خشک شدن شیر دخترش فاطمه علیهاالسلام بوده و ایشان ، گاه با انگشت ابهام خود و گاه با زبان مبارکش ، فرزند دلبند خود را تغذیه کرده است .
همچنین جدا از این کار، در شرایطی که مسلمانان با مشکل کم آبی مواجه بوده اند ، نوادگان خود را از زبان خویش ، سیراب نموده است و این گونه معجزات و کرامات ، از نظر ثبوتی ، از شخصی مانند خاتم انبیا صلی الله علیه و آله بعید نیست ، هر چند از نظر اثباتی ، به دلیلی قاطِع ، نیاز است .
اگر گفته شود: « چرا چنین حادثه مهم و خارق العاده ای که طبعا برای نقل آن ، انگیزه فراوان است ، در منابع تاریخی و حدیثی غیر پیروان اهل بیت علیهم السلام نیامده؟»، خواهیم گفت : اوّلاً این ، موضوعی خصوصی در خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله بوده و تنها اهل بیتِ پیامبر صلی الله علیه و آله از آن ، خبر داشته اند . ثانیا بسیاری از حوادث صدر اسلام، تنها از طریق اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده است و نقل نشدن ، دلیل عدم وقوع نیست .