روایت های فضیلت نماز، شامل نماز های مستحبی هم می شود

روایت های فضیلت نماز، شامل نماز های مستحبی هم می شود

صاحب كتاب بزرگ جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام پس از نقل روايتهايى در فضيلت نماز مى گويد: اين فضيلت، اختصاص به نمازهاى پنجگانه واجب ندارد، گرچه برخى خبرها مخصوص به آن هاست. بلكه گفته مى شود منظور هر روايتى كه واژه صلاة دارد آن ها هستند؛ چون معروف و رايج بوده و جز آن ها نماز ديگرى را از بنده نمى خواهند. امّا دقّت در آنچه از پيشوايان رسيده كه برخى صراحت هم دارند حكم مى كند در اين فضيلت، بين واجب و مستحب فرقى نگذاريم و هر دو را بهترين كار بدانيم . (جواهر الكلام: ۳/ ۶)