مقایسه بین زهد و رهبانیت مسیحی از دیدگاه قرآن و سنت

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی
مرکز آموزشی : دانشگاه قم
سال دفاع : 1378

چکیده :

(41)
مقایسه بین زهد و رهبانیت مسیحی از دیدگاه قرآن و سنت

رضوی، مرضیه

کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه قم
استاد راهنما: بهشتی، احمد.
1378

این پایان نامه زهد اسلامی را با تکیه بر آیات قرآن و احادیث معصومین بررسی کرده و با رهبانیت مسیحی مقایسه نموده است و چهار فصل دارد. در فصل اول از رهبانیت و در فصل دوم از زهد بحث شده و در فصل سوم از رابطه رهبانیت و تصوف سخن رفته است و در فصل چهارم بین رهبانیت مسیحی و زهد اسلامی مقایسه شده است.

کلیدواژگان :