جايگاه امام علی در سخن پيامبر(ص) - صفحه 1

فصل دوم : على از زبان پيامبر

جايگاه امام در سخن پيامبر

اى على! تو را جز خدا و من ، كسى به درستى نشناخته است.۱
آنچه در اين فصل آمده است، كلمات شكوهمند ، ارج گزارى هاى والا و ستايش هاى بى بديل پيامبر خداست از على عليه السلام .
درباره ابعاد شخصيت مولا عليه السلام وجايگاه آن پيشواى بزرگ در نگاه پيامبر صلى الله عليه و آله وآموزه هاى دين ، يادكرد نكته هايى را ضرورى مى دانيم :

1 . گستردگى سخنان پيامبر صلى الله عليه و آله درباره على عليه السلام

بخش عمده اى از آنچه در فصول اين كتاب ، در چهره نمايى از على عليه السلام وتبيين ابعاد شخصيت آن بزرگوار آمده ، گفته هاى نورانى پيامبر خداست . بدين سان، سخنان پيامبر صلى الله عليه و آله در تمامت صفحات اين كتاب، چهره نموده است و اكنون آنچه در اين جا ، به اختصار ، گزارش مى كنيم ، نكات برجسته تر وجلوه هاى درخشان ترى از گفتار آن بزرگوار است كه در فصول ديگر نيامده است ويا به اين تفصيل، گزارش نشده است.

1.ر . ك : ص ۲۵۳ (جز خدا و من ، كسى او را نشناخت) .

صفحه از 29