آثار صبر و صلوة از دیدگاه آیات و روایات

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى، گرایش علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه تهران
سال دفاع : 1373

چکیده :

(۵۱)
آثار صبر و صلوة از دیدگاه آیات و روایات

قاسمى، محمد

كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى، گرایش علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تهران
استاد راهنما: حجتى، سید محمد باقر
۱۳۷۳

در این پایان نامه ابتدا هدف غایى و نهایى انسان كه قرب وجودى او به خداوند است، از دیدگاه آیات قرآن بررسى شده است. سپس آثار صبر و صلوة در سرعت بخشیدن به انسان براى رسیدن به هدف غایى و بر طرف نمودن موانع از سر راه خود بیان گردیده است .آثار مذكور از دیدگاههاى روحانى و معنوى، اخلاقى و تربیتى، اجتماعى، جهادى، سیاسى و اخروى بررسى گردیده و عواقب بى صبرى و ترك صلوة براساس آیات و روایات مورد بررسى قرار گرفته است. انگیزه انتخاب این موضوع توجه به نكات ارزشمند مندرج در دو آیه شریفه ((استعینوا بالصبر و الصلوة.. ان الله مع الصابرین)) و ((استعینوا بالصبر و الصلوة... نانها لكبیرة الاعلى الخاشعین)) بوده است .

کلیدواژگان :