فضایل ماه خدا - صفحه 2

فصل يكم : عظمت و احترام ماه رمضان

۱.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به هنگام فرا رسيدن ماه رمضان ـ :«سبحان اللّه ! چه چيز به استقبال شما مى آيد؟! و شما چه چيز را استقبال مى كنيد؟!» .
پيامبر صلى الله عليه و آله اين را سه بار فرمود .

۲.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اگر بندگان مى دانستند كه در رمضان چه [بركاتى] هست ، آرزو مى كردند كه رمضان ، يك سال باشد .

۳.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :ماه رمضان پيش شما مثل ماه هاى ديگر نباشد؛ چرا كه نزد خداوند ، احترام و بر ساير ماه ها برترى دارد . در ماه رمضان ، روزِ روزه دارى شما مثل روزِ خوردنتان نباشد! (ادب و حرمت اين ماه را نگه داريد) .

ر . ك : ص 39 (مجموعه بركات و ويژگى هاى ماه رمضان)
و ص 91 (آمادگى براى ميهمانى خدا) .

صفحه از 24