پژوهشى در باره گردآورىِ قرآن - صفحه 1

پژوهشى در باره گردآورىِ قرآن ۱

قرآن ، معجزه جاويد اسلام، آخرين دين الهى است و اهتمام پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و امت مسلمان به ضبط و حفظ آن، قابل مقايسه با كتاب‏هاى ديگر اديان نيست. قرآن از نخستين روزهاى نزول، افزون بر قرائت و گاه حفظ آن، به دستور پيامبر صلى اللَّه عليه و آله، نگاشته و به سان سندى رسمى، نگهدارى مى‏شد. از منظر قرآن‏پژوهان و نيز با نگاهى به سيره عمومى بشر در كتابت و حفظ ميراث فرهنگى و دينى، ترديدى نيست كه فردى مانند پيامبر خدا صلى اللَّه عليه و آله با آن عقل و درايت خدادادى، به تدوين و ترتيب آياتى كه نقشه زندگى او و اُمّتش را ترسيم مى‏كند، اقدام كند و برتر از هر فرد ديگرى، به چينش مناسب و دسته‏بندى شايسته آن مبادرت ورزد و اينها در فرض اين است كه فرمانى از جانب خدا در ترتيب آيه‏ها و دسته‏بندى آنها، به ايشان نرسيده باشد، وگرنه روشن است كه در آن صورت ، پيامبر صلى اللَّه عليه و آله همان گونه رفتار مى‏كرد و به اصطلاح ، ترتيبى توقيفى براى قرآن وجود مى‏يافت.

مسائل مورد پژوهش‏

آنچه در اين باره بايد مورد بررسى و پژوهش قرار گيرد ، مسائل زير است :
1 . آيا هر يك از سوره‏هاى كنونى كه با يك «بسم اللَّه» آغاز مى‏شوند و تا «بسم اللَّه» سوره بعدى ادامه مى‏يابند، به همين شكل ، در زمان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله نيز بوده‏اند؟ براى

1.نگارش اوّليه اين پژوهش ، به وسيله فاضل گرامى جناب آقاى سيّد عبد الرسول حسينى‏زاده ، انجام شده است .

صفحه از 30