صبر از دیدگاه قرآن و روایات

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران، شمال
سال دفاع : 1373

چکیده :

(۶۳)
صبر از دیدگاه قرآن و روایات

عمادى استرآبادى، صدیقه

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران، شمال
استاد راهنما: حجتى، سید محمد باقر
۱۳۷۳

موضوعات این تحقیق بدین قرار است: معناى صبر در لغت و اصطلاح، تعاریف صبر از نظر علماى اسلام و دیگران، مفاهیم صبر مستفاد از آیات و روایات، دامنه ى صبر به لحاظ انواع و مراتب، اهمیت صبر، ضرروت صبر، امر به صبر، رابطه ى صبر با موضوعات دیگر نظیر حق، عمل، صلوة، استقامت، امر به معروف و نهى از منكر، جهاد، ریاضت و رحمت، عوارض و علل بى صبرى، رابطه ى صبر با مفاهیم اخلاقى مثل ایمان، تقوا، یقین، شكر، علم و توكل، آثار صبر مانند ایجاد آرامش، نشانه و پاداش و مصادیق صابران، قهرمانان صبر در اسلام اعم از زنان و مردان.

کلیدواژگان :