طاعت در قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى، گرایش علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران مركزى
سال دفاع : 1375

چکیده :

(۶۵)
طاعت در قرآن و حدیث

سیدى، سید حسن

كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى، گرایش علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران مركزى
استاد راهنما: امامى، ابوالقاسم
۱۳۷۵

در این پایان نامه طاعت از دیدگاه قرآن و حدیث در محدوده ى موضوعات زیر بررسى شده است: مفهوم طاعت و كلمات مترادف و متضاد آن، فلسفه ى طاعت از دیدگاه عقل و قرآن كریم، فلسفه طاعت از انبیاء به نظر أئمه (ع)، حجتهاى طاعت، انواع طاعت از افراد مختلف، طاعتهاى غیر مجاز، اطاعت از حق و نتایج آن، نتیجه اطاعت از باطل، مرزهاى طاعت، و طاعت در دعاهاى مختلف.

کلیدواژگان :