خوشرفتاری با همسایه

امام صادق عليه السلام :

حُسنُ الجِوارِ زِيادَةٌ فِي الأَعمارِ، وعِمارَةُ الدِّيارِ؛

رفتار نيك با همسايه، مايه افزونى عمرها و آبادانى سرزمين هاست.

دانشنامه قرآن و حديث ج12، ص400

خوشرفتاری با همسایه
  • دریافت

  • تهیه و تولید: مدیریت آفرینشهای هنری معاونت فرهنگی مؤسسه دارالحدیث