امام خمينى‏

امام خمينى‏

رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران

فارغ از هر دو جهانم به گُل روى على             از خُم دوست، جوانم به خَم موى على‏

طى كنم عرصه مُلك و ملكوت از پى دوست             ياد آرم به خراباتْ چو ابروى على. «۱»

_________________________
(۱) ديوان امام (تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، ۱۳۷۳).