آثار سوء غیبت از منظر قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى
سال دفاع : 1377

چکیده :

(7)
آثار سوء غیبت از منظر قرآن و حدیث

ممتاز امیرى، محمد

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران, مركزى
استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر
1377

در این پایان نامه آثار سوء و اجتماعى غیبت در آیات و روایات بررسى شده و درباره ى این موضوعات بحث شده است: تعریف واژه ى غیبت, دلأل حركت غیبت, اقسام غیبت, انگیزه هاى غیبت, راههاى درمان غیبت.

کلیدواژگان :