استهزاء و كیفر مستهزئین از منظر قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مركزى
سال دفاع : 1377

چکیده :

(10)
استهزاء و كیفر مستهزئین از منظر قرآن و حدیث

حسین زاده، قربانعلى

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران. مركزى
استاد راهنما: حجتى، سید محمد باقر
1377

این پایان نامه در خصوص استهزاء و كسانى است كه پیامبر و پیروان آنان را به تمسخر مى گرفتند مباحث آن بدین قرار است: استهزاء در لغت, تكذیب و استهزاء پیامبران الهى, تكذیب و استهزاء آیات الهى, انكار معاد و استهزاء زده شدن دوباره ى آدمى, مرتكبین به انواع استهزاء و كیفر اعمالشان.

کلیدواژگان :