اسراف و تبذیر

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
مرکز آموزشی : مركز تربیت مدرس دانشگاه تهران
سال دفاع : 1373

چکیده :

(۱۳)
اسراف و تبذیر

رفیعى محمدى، ناصر

كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
مركز تربیت مدرس دانشگاه تهران
استاد راهنما: محقق داماد، مصطفى
۱۳۷۳

مباحث این پایان نامه كه در هشت فصل تدوین شده است, عبارتنداز: كلیاتى درباره ى اسراف و تبذیر در لغت و تفسیر, ادله ى تحریر اسراف در كتاب و سنت و اجماع و عقل, فلسفه ى ممنوعیت اسراف و تبذیر نظیر فقر و كفران نعمت و فساد و سقوط اخلاقى و وابستگى اقتصادى, تحلیلى در مورد مصرف و سرمشق و انگیزه و حد آن, اقسام و مصادیق اسراف در اموال عمومى و امور شخصى, عوامل و ریشه هاى اسراف چون جهل و ثروت اضافى و احساس حقارت و وسواس و تقلید و تربیت خانوادگى و سقوط اخلاقى, اسراف در امور خیر مانند انفاق و ایثار, مبارزه با اسراف و تبذیر و ابزار بازدارنده و شیوه هاى درمان آن.

کلیدواژگان :