فرجام سوء اصرار بر گناه در دنیا از نظر قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى تهران، مركزى
سال دفاع : 1377

چکیده :

(15)
فرجام سوء اصرار بر گناه در دنیا از نظر قرآن و حدیث

پاكخصال، یوسف

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، مركزى
استاد راهنما: فائز، قاسم
1377

این پایان نامه درباره ى آثار شوم اصرار بر گناه در زندگى دنیا از نظر آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) است و در پنج فصل با عناوین ذیل تنظیم شده است: گناه و مصادیق آن در قرآن, اصرار بر گناه, گناهان و مصأب بیدارگر, آثار دنیوى اعمال, آثار سوء اصرار بر گناه در دین.

کلیدواژگان :