وسوسه و گریز از وسواس با امداد از آیات قرآن و روایات معصومین

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى اراك
سال دفاع : 1377

چکیده :

(16)
وسوسه و گریز از وسواس با امداد از آیات قرآن و روایات معصومین

صفايي، محبوبه

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى اراك
استاد راهنما: راغبى، محمد على
1377

مباحث اصلى پایان نامه ى حاضر عبارتنداز: مفهوم وسوسه, انواع وسوسه شامل وسوسه هاى بى اساس, وسوسه در اعتقادات, وسوسه در عبادات و وسوسه در كارهاى غیر عبادى ; وسوسه گرادن مانند شیطان, نفس و مردم; عوارض وسوسه اعم از جسمى, روانى, اجتماعى, خانوادگى, دینى و اقتصادى; شیوه هاى درمان وسوسه مثل قرأت قرآن, خواندن اذكار و حرزها, تقسیم كار و آگاهى از احكام و عمل به آنها.

کلیدواژگان :