بررسی عوامل اسراف و راههای پیشگیری از آن و تأكید بر متون اسلامی

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی
مرکز آموزشی : مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
سال دفاع : 1385

چکیده :

(17)
بررسی عوامل اسراف و راههای پیشگیری از آن و تأكید بر متون اسلامی

موسوی، سید عزیز

كارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی
مرکز آموزشی: مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
استاد راهنما: داودی، محمد
1385
تعداد صفحات : 135
کلید واژه: اسراف، ثروت، تربیت، وسواس، جهل، فرهنگ غلط، قدرت، تقلید مذموم

پژوهشی در عوامل اسراف و راههای جلوگیری از این پدیده منفی اخلاقی با استفاده از آیات و روایات است.در این رساله نخست تعریفی از اسراف و عوامل آن ارایه شده سپس دستورات قرآن و روایات در پیشگیری از این صفت غیر اخلاقی بررسی شده است. نگارنده عوامل پیدایش اسراف و گسترش آن را ثروت بیش از اندازه، تربیت نادرست، داشتن وسواس، چشم هم چشمی، جهل و نادانی، فرهنگ غلط حاكم بر جامعه، تقلید مذموم از دیگران داشتن و همچنین قدرت و سیاست و تلاش برای كسب آنها دانسته و تنها راه پیشگیری از این پدیده مذموم اخلاقی را از منظر قرآن و سنت داشتن تربیت صحیح، تقوا و آگاهی یافتن از مضرات اسراف دانسته است.

کلیدواژگان :