شبِ قدر چه شبى است؟ - صفحه 1

فصل دوم : شبِ قدر چه شبى است؟

2 / 1

در دهه آخر

۶۵۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:شب قدر را در دهه آخر ماه رمضان بجوييد.

۶۵۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله:شب قدر را در شبى طاق (فرد) از شب هاى دهه آخر ماه رمضان بجوييد.

۶۶۰.امام على عليه السلام:از پيامبر خدا درباره شب قدر پرسيدند. فرمود: «آن را در دهه آخر ماه رمضان بجوييد».

۶۶۱.ثواب الأعمال :حمران از امام باقر عليه السلام درباره آيه: « همانا ، آن را در شبى خجسته نازل كرديم» پرسيد.
فرمود: «آرى. آن ، شب قدر است . آن شب ، در هر سال ، در ماه رمضان و در دهه آخر آن است».

صفحه از 92