خشم و غضب و آثار سوء آن از دیدگاه قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
سال دفاع : 1379

چکیده :

(22)
خشم و غضب وآثار سوء آن از دیدگاه قرآن و حدیث

علی پور یگانه، حسین

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
استاد راهنما: حجتی، سیدمحمدباقر
1379

این پایان نامه دارای دو مقدمه و هفت فصل با این موضوعات به نگارش درآمده است: مقدمه اول، مهمترین کتب و علمای اخلاق؛ مقدمه دوم، شناخت نفس یا خودشناسی؛ فصل اول، کلیاتی درباره معنای لغوی و اصطلاحی غضب و مترادفات آن؛ فصل دوم، ماهیت و اقسام غضب؛ فصل سوم، عوامل و انگیزه های غضب، اسباب مهیج غضب؛ فصل چهارم، خشم مطلوب؛ فصل پنجم، خشم و مغضوبین خداوند؛ فصل ششم، تبعات و مفاسد افراط در غضب؛ فصل هفتم، تعدیل و درمان خشم.

کلیدواژگان :