عوامل و موانع سعادت در قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى تهران، مركزى
سال دفاع : 1377

چکیده :

(10)
عوامل و موانع سعادت در قرآن و حدیث

پیر زاده، سید مرتضى

كارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، مركزى
استاد راهنما: حجتى، سید محمد باقر.
1377

مباحث این پایان نامه عبارتنداز: معناى لغوى و اصطلاحى سعادت و شقاوت با استناد به آیات قرآن و روایات، اهمیت شناخت انسان، ویژگیهاى انسان از دیدگاه قرآن، اصول عقاید، احكام و اخلاق، اوصاف سعادتمندان، موانع سعادت، شقاوتمندان از دیدگاه قرآن.

کلیدواژگان :