مراتب و درجات نفس از دیدگاه قرآن و سنت

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى، گرایش فلسفه و حكمت اسلامى
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران مركزى
سال دفاع : 1375

چکیده :

(۱۳)
مراتب و درجات نفس از دیدگاه قرآن و سنت

ثقفى، الهام

كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى، گرایش فلسفه و حكمت اسلامى
دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران مركزى
استاد راهنما: بهشتى، احمد.
۱۳۷۵

در این پژوهش رابطه تزكیه نكردن نفس با بیماریهاى روانى، بررسى شده و بعضى بیماریهاى روانى از دیدگاه قرآن معرفى شده اند. همچنین نتیجه گرفته شده كه تزكیه نكردن نفس با بیماریهاى عقلى ارتباط دارد و موجب بیماریهاى روحى مى شود.درپایان بیماریهاى روحى ازدیدگاه قرآن تحت عنوان بیماریهاىقلب معرفى شده است.

کلیدواژگان :