خداشناسى از طریق فطرت از دیدگاه قرآن و احادیث، كلام،فلسفه و عرفان

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد مدرسى الهیات و معارف اسلامى
مرکز آموزشی : دانشگاه قم، مركز تربیت مدرس
سال دفاع : 1372

چکیده :

(۶)
خداشناسى از طریق فطرت از دیدگاه قرآن و احادیث، كلام،فلسفه و عرفان

سید هاشمى، سید محمد اسماعیل

كارشناسى ارشد مدرسى الهیات و معارف اسلامى
دانشگاه قم، مركز تربیت مدرس
استاد راهنما: محقق داماد، سید مصطفى
۱۳۷۲
تعداد صفحات : ۱۷۵
کلید واژه: فطرت، توحید، فلسفه، كلام، عرفان.

چکیده: موضوع رساله، بررسى خداشناسى از طریق فطرت به معنایى كه در قرآن و روایات مطرح شده، مى باشد; به این معنا كه آیا از نظر قرآن و سنت، خداشناسى امرى است فطرى یا نیاز به استدلالهاى پیچیده عقلى و فلسفى دارد؟
و اگر بپذیریم كه فطرى است، به چه معنا مى باشد؟ آیا همان معنایى مراد است كه بعضى متكلمان و فلاسفه گفته اند ـ كه از فطریات منطقى است ـ و یا معنایى كه عرفا قائل اند؟ بنابراین، به بررسى نظرات متكلمان، فلاسفه و عرفا نیز پرداخته شده است.این پایان نامه از چهار فصل تشكیل شده است:
در فصل اول، كلیات مربوط به بحث مطرح مى شود.
در فصل دوم، راههاى شناخت خدا و دیدگاههاى مختلف درباره خداشناسى فطرى همچون: دیدگاه متكلمان و فلاسفه اسلامى، دیدگاه فلاسفه غرب، و دیدگاه عرفا بررسى مى گردد.
در فصل سوم، آیات قرآن و روایات معصومین(علیهم السلام) پیرامون فطرت خداشناسى مورد بحث قرار مى گیرد.
و در فصل چهارم، ادله اى كه از طریق امور فطرى براى اثبات خدا مطرح شده است، مورد نقد و بررسى واقع مى شود. این ادلّه عبارت اند از: اثبات خدا از راه شوق فطرى به وجود مطلق، اثبات خدا از طریق امید فطرى به او در حوادث خطرناك، اثبات فطرى بودن شناخت خدا از طریق اجماع عام، و اثبات خدا از طریق مكاشفات و تجربیات دینى.

کلیدواژگان :