نگاهي به مقدّمه كتاب «اسرار آل محمد» - صفحه 152

نگاهى به مقدّمه كتاب «اسرار آل محمد(ص)

دكتر نادعلى عاشورى ۱

يكى از كتاب هاى برجاى مانده از سده نخستين تاريخ اسلام, كتاب سُلَيم بن قيس هلالى است. اين كتاب, بنا به نقل مشهور, تأليف عالمى به همين نام است و چون او خود, براى كتابش نامى انتخاب نكرد, به تدريج به نام مؤلفش شهرت يافت. متن عربى كتاب سُليم, چندين بار به چاپ رسيد و ترجمه فارسى آن نيز براى اوّلين بار, در سال1400 هجرى با عنوان اسرار آل محمد(ص) انتشار يافت ۲ و پس از آن هم چندين بار, تجديد چاپ شد.
اگرچه در طول تاريخ اسلام, نظريات متفاوت و حتى متناقضى در تأييد يا ردّ اين كتابْ

1.عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى, واحد نجف آباد.

2.اسرار آل محمد(ص), ص۱۰. كليه ارجاعات ما به اين كتاب, با اين مشخّصات است: اسرار آل محمد(ص) [ترجمه كتاب سُليم بن قيس الهلالى], اسماعيل انصارى زنجانى, نشر الهادى, قم, بهار ۱۳۷۵.

صفحه از 173