نقد (عيار نقد) - صفحه 178

نقد «عيار نقد»

حسين هرساوى

فصل نامه علوم حديث, از باب رونق بخشيدن به نقد و بررسى ها, به درج اين گونه مقالات, اقدام مى كند كه البته هيچ گاه به معناى موافقت با همه مطالب مطرح شده نيست; چنان كه در اين جوابيه نيز نكته هايى قابل نقد در صُغرا و كبراى مطالب به چشم مى خورد. البته توصيه مجله, آن است كه نقدها فراتر از معيارهاى علمى نباشند و با احاطه كامل به متن مورد نقد, نوشته شوند. نه چنان كه نويسنده اين نقد, مرقوم داشته اند: «البته ما از مقاله ابوهريره و نويسنده آن, اطلاع و شناختى نداريم و به همين خاطر, درباره آن, اظهار نظر نمى نماييم»!
در اين فصل نامه تاكنون دست كم دو مطلب درباره «نقش ابوهريره در ساختن حديث» به چاپ رسيده است(ش8, ص98 ـ 100; ش10, ص136 ـ 161). جاى بسى تأسف است كه بعضى با انگيزه هاى غيرعلمى, سخنانى بر زبانْ جارى مى سازند و تأسف بارتر, آن كه برخى بزرگان و اهل تحقيق نيز ناخواسته در اين مسير قرار مى گيرند.
اميد است حقجويى, انصاف و انگيزه هاى الهى و انسانى, هماره در گفته ها و نوشته هاى ما, منظور نظر قرار گيرد.
گفتنى است در ويرايش مقاله حاضر, تعابير تند و زننده نويسنده را نسبت به نويسنده مقاله «عيار نقد», قلم گرفته ايم.
علوم حديث
در پانزدهمين شماره فصل نامه علوم حديث, مقاله اى تحت عنوان «عيار نقد» درج گرديده كه ـ چنانچه از متن آن برمى آيد ـ

صفحه از 187